Niniejsza informacja służy powiadomieniu Cię o Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach:

1) stosunków umownych (w tym zapisu na wydarzenie objęte zapisami);
2) obsługi pytań, wniosków, zapytań;
3) relacji gospodarczych z Tobą lub podmiotem, na rzecz którego działasz.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Siedlecka 2b, Police

 2. Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych?
  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Skąd pochodzą te dane?

  Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie lub zbieramy w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej między nami. Jeżeli podmiot trzeci pośredniczył w zawarciu umowy na Twoją rzecz (np. Twój pracodawca lub szkoła), to otrzymaliśmy Twoje dane od tego podmiotu.

  Jeśli zapisałeś się na wydarzenie za pośrednictwem systemu internetowego prowadzonego przez zewnętrznego partnera, przetwarzamy dane, które otrzymamy od tego partnera.

  Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu uzyskania dalszych informacji o naszej działalności, będziemy przetwarzać informacje, które nam przekażesz w celu obsługi Twojego zapytania.

  Jeżeli wybrałeś sposób komunikacji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych (typu Facebook, Instagram), to otrzymamy Twoje dane od tego podmiotu.

  Miej na uwadze, ze usługi świadczone przez podmioty trzecie, którymi posłużysz się do kontaktu z nami lub zapisania się do udziału w wydarzeniu posiadają własne regulaminy i polityki prywatności.

  Jeśli łączą Cię z nami relacje gospodarcze, lub wykonujesz zadania dla naszego kontrahenta lub dostawcy, możemy przetwarzać Twoje dane by zarządzać naszą współpracą biznesową i koordynować wykonywanie umów. Jeżeli kontaktujesz się z nami w ramach relacji biznesowych, będziemy również przetwarzać dane które otrzymamy od Ciebie lub podmiotu w imieniu którego kontaktujesz się z nami. W ramach relacji biznesowych możemy przetwarzać również dane uzyskiwane z rejestrów publicznych (CEIDG, KRS, biała lista VAT itp.).

 4. Jakie dane są przetwarzane?

  Twoje dane osobowe obejmują w szczególności twoje informacje osobowe: (np. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, datę urodzenia, numery identyfikacyjne PESEL i NIP), dane dotyczące umowy (np. datę zawarcia, opis usług), dane dotyczące płatności, oraz inne dane które nam przekażesz lub otrzymamy od podmiotu w imieniu którego kontaktujesz się z nami.

 5. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych?

  Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO*, oraz polskim prawem ochrony danych:

  1)  w celu wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO): Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług zawartej z Tobą, podmiotem który działał na Twoją rzecz lub z podmiotem, który reprezentujesz lub dla którego działasz;

  2)  w celu wykonania obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO): Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych (np. informacje wymagane przez prawo podatkowe);

  3)  w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:

  1. Planowanie biznesowe w celu oceny ryzyk biznesowych i organizacji modeli współpracy, w tym w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów i wykorzystywania jej wyników;

  2. Koordynacja wykonywania umów biznesowych przy wykonywaniu których współpracujesz i zapewnienie prawidłowego ich funkcjonowania;

  3. Nagrania monitoringu zbierane jako dowody przestępstwa, co służy ochronie klientów, pracowników i mienia administratora;

  4. Nagrania rozmów telefonicznych – jeżeli zostaniesz o fakcie nagrywania poinformowany, co służy np. rozpoznawaniu ewentualnych skarg;

  5. Ocena wykonywania umowy, co służy kontroli pracy oraz usprawnieniu

   procesów;

  6. Środki zmierzające do ochrony pracowników i własności

   administratora;

  7. Umożliwienie skutecznej obrony prawnej przed roszczeniami lub

   umożliwienie dochodzenia tych roszczeń.

 6. Kto otrzymuje moje dane?
  W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków ustawowych, albo ochrony prawnie uzasadnionych interesów, dostęp do Twoich danych uzyskają organy administratora oraz należycie upoważnieni pracownicy naszej organizacji. Ponadto, zaufane podmioty przetwarzające dane (w szczególności dostawcy usług IT) oraz dostawcy usług związanych z obsługą Twojej umowy (tacy jak firmy ubezpieczeniowe, firmy rachunkowe, poczta i kurierzy, banki oraz inne podmioty których usługi są niezbędne do wykonania naszej umowy o świadczenie usług) otrzymają Twoje dane w zakresie, w którym jest to niezbędne przy świadczeniu ich usług. W zakresie, w którym jest to niezbędne dla realizowania celów przetwarzania dane mogą być przekazywane Gminie Police oraz podmiotom, które dostarczają Gminie Police rozwiązań teleinformatycznych. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przekazane kancelariom prawnym i instytucjom odzyskiwania roszczeń (w tym komornikom). Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane na mocy zawartych umów lub na mocy prawa do traktowania Twoich danych z zachowaniem poufności i jedynie w celu wykonania świadczonych usług.

  W razie obowiązków prawnych organy władzy publicznej i instytucje mogą otrzymać Twoje dane osobowe. Jeżeli przepisy nas do tego zobowiążą, część danych dotyczących naszej umowy może zostać ujawniona, np. w ramach publicznych rejestrów umów lub dostępu do informacji publicznej. Zakres ujawnianych danych będzie każdorazowo zależał od okoliczności danej sprawy i mających zastosowanie przepisów.

  Jeśli wybierzesz komunikację z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych Facebook, Instagram - za które na terenie EOG odpowiada Facebook Ireland Ltd., będzie on przetwarzał Twoje dane na zasadach opisanych w regulaminach tych serwisów. Podmioty te w są administratorami Twoich danych, które umieścisz w tych mediach społecznościowych (tym w wiadomościach do nas), decydując o ich wykorzystaniu zgodnie ze swoimi regulaminami. Jako podmioty zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej są one zobowiązane do przetwarzania Twoich danych zgodnie z RODO. Jednocześnie, jako że spółki te to podmioty należące do grup przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, mogą one przekazywać te dane do państw trzecich które nie podlegają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych (np. do Stanów Zjednoczonych). W każdym takim wypadku, podmioty te gwarantują jednak, że do przekazania tych danych dojdzie w ramach instrumentów prawnych akceptowanych przez RODO, takich jak wykorzystanie standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych odpowiednich zabezpieczeń. Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych tym serwisom z własnej inicjatywy, a jedynie odpowiadamy na kontakt zainicjowany przez Ciebie w ten sposób. W takich sytuacjach Twoje dane są przekazywane tym mediom z Twojej inicjatywy i nie mamy na to wpływu.
 1. Jak długo przechowujecie moje dane?

  W niezbędnym zakresie Twoje dane będą przechowywane przez okres trwania naszego stosunku umownego (począwszy od zawarcia, wykonywania aż do ustania obowiązywania umowy), a następnie przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności wynikające z prawa cywilnego i prawa podatkowego.

  Po ustaniu obowiązywania umowy Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia roku podatkowego w którym ustało obowiązywanie umowy, lub dłużej jeśli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia roszczeń lub planowania biznesowego.

  Ustawowy termin przedawnienia roszczeń w niektórych sprawach wynoszący nawet 10 lat, będzie każdorazowo uwzględniany, jeśli znajdzie zastosowanie. Co do zasady jednak okres przedawnienia roszczeń umownych wynosi 3 lata, ale może być dłuższy.

  W każdym wypadku usuniemy dane, jeśli ustanie cel ich przetwarzania.

  • 1)  prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;

  • 2)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • 3)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • 4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • 5)  prawo do usunięcia danych osobowych;

  • 6)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • 7)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony

   Jakie mam uprawnienia?

   Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje: Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 2. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

  W ramach stosunku umownego musisz przekazać dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy lub obsługi Twojego zapytania jak również dane które musimy zbierać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Jeśli nie przekażesz nam tych danych to odmówimy zawarcia umowy, a po jej zawarciu może doprowadzić to nawet do rozwiązania umowy.

  W ramach relacji biznesowych musisz przekazać nam Twoje podstawowe dane, byśmy wiedzieli z kim się kontaktujemy, jakiej relacji dotyczy kontakt i w imieniu jakiego podmiotu kontaktujesz się z nami.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)