Dnia 19 grudnia 2003 roku Rada Miejska w Policach podjęła Uchwałę Nr XVI/120/03 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

Organem założycielskim Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Rada Miejska w Policach. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Gminy Police, poprzez Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Gminy.


PRZEDMIOT DZIAŁANIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W POLICACH:

  1. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,
  2. ścisła współpraca z gminnymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi w celu utrzymania prawidłowej eksploatacji udostępnianych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
  3. organizowanie imprez o charakterze sportowo ? rekreacyjnym oraz festynowym dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych oraz społeczności miasta i gminy Police,
  4. organizacja gminnych programów edukacyjnych w zakresie edukacji morskiej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej i międzynarodowej, poprzez realizację projektów, zadań zleconych oraz programów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych,
  5. współpraca międzynarodowa i transgraniczna z gminami, miastami partnerskimi oraz organizacjami współpracującymi z gminą Police,
  6. wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy Police w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku,
  7. udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową i rekreacyjną,
  8. wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową,
  9. reklama poszczególnych obiektów w zakresieświadczonych usług.